Check nhà mạng + iCloud + BH + Blacklist GSMA[SERIAL]

15.000 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Sau khi có kết quả, bạn cần kiểm tra tình trạng nợ cước / sạch cước / báo mất theo từng nhà mạng: 

  1. Kiểm tra Mạng AT&T Tự Unlock nếu sạch cước
  2. Kiểm tra Mạng T-Mobile USA
  3. Kiểm tra Nợ cước/Báo mất + SPCS đầy đủ của nhà mạng Sprint
  4. Kiểm tra Nợ cước / Báo mất mạng Verizon USA
  5. Kiểm tra Blacklist các nhà mạng Anh UK
  6. Kiểm tra các nhà mạng Canada

Ví dụ:

Model: Đôi khi sai do TAC cố định.
IMEI: 357262090xxxxx
IMEI2: 35726209xxxx
MEID: 3572620xxxxx
Serial Number: C39XL0XXXXXX
Network: Cellular
Identifier: iPhone11,6
Activated: Yes
Estimated Purchase Date: 2018-12-26
Valid Purchase Date: Yes
Repairs & Service Coverage: 2019-12-25
Days Remaining: 364
Telephone Technical Support: 2019-03-25
AppleCare: No
Refurbished: No
Replaced: No
Find my iPhone: Off
iCloud Status: Off
Carrier: US AT&T Activation Policy
SIMLock Status: Locked
Repair Status: None
GSMA Blacklisted: Clean = Không bị báo mất, có thể sử dụng mạng bình thường tại Mỹ & Canada| Blacklisted= Máy không sử dụng được mạng tại Mỹ & Canada. Không phải tình trạng nợ cước của nhà mạng
Manufacturer: Foxconn
Manufacture Date: 2018-10-21
Loaner: N

Thông tin nhà mạng có thể bị sai khi là máy trả bảo hành, tân trang, tái chế.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày14.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày13.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày12.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày10.000 VND