Kiểm tra ngày kích hoạt & bảo hành iPhone/iPad/iPod/iWatch [Serial]

1.000 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Không áp dụng cho máy trả bảo hành. Máy chưa kích hoạt không dùng được dịch vụ này

Model: iPhone X 64GB Silver

IMEI: 35674008762xxx

Serial Number: *********CLL

Activated: Yes

Estimated Purchase Date: 2018-09-22

Repairs & Service Coverage: 2019-09-21

Telephone Technical Support: 2018-12-20

AppleCare: No

Manufacture Date: 

Manufacturer: 

Loaner: N

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm